Gå til hovedindhold

Urban Gym medlemsbetingelser

1.    Vilkår og betingelser

Følgende vilkår og betingelser er gældende for medlemskaber hos Urban Gym pr. 1/9 2016. Aftaler indgået på www.urbangym.dk indgås mellem dig og Urban Gym, Egegårdsvej 61, 2610 Rødovre, CVR-nr. 25652991. Urban Gym er en del af Fitness World A/S. 

Alle priser, gebyrer og lign., der henvises til i disse medlemsbetingelser, vil altid kunne findes på vores prisside

2.    Oprettelse af medlemskab

Du kan melde dig ind i Urban Gym på vores hjemmeside. Du kan benytte medlemsskabet, så snart vi har registreret din tilmelding. 

Til brug for oprettelsen af medlemskabet skal du oplyse om navn, adresse, e-mail, dansk telefonnummer, reg. nr., konto-/kortnummer og CPR-nummer. Hvis dine kontakt- eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles Urban Gym. Det er medlemmets ansvar, at Urban Gym til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

For at blive medlem af Urban Gym, skal du være fyldt 15 år. Hvis du er under 18 år eller er umyndiggjort, kan du kun opnå medlemskab, hvis en myndig person/værge tegner medlemsskabet for egen regning på dine vegne. Den myndige person/værgen hæfter for ethvert krav, som vi måtte have mod dig i relation til dit medlemskab. 

3.    Brug af centeret

3.1    Urban Gyms Mobile App

Du får adgang til vores centre via vores Urban Gym Mobile App ved indscanning af en QR-kode. Du kan efter indcheckning (scanning af gyldig QR-kode) ikke foretage yderligere indcheckninger i en periode på 1 time og du kan i denne periode ikke få tilsendt yderligere QR-koder. Hver QR-kode kan kun benyttes én gang.

QR-koderne er personlige og må ikke benyttes af andre. Hvis du misbruger QR-koden, vil du blive opkrævet et gebyr. Gebyrets størrelse kan du finde på vores prisside. Ved konstatering af misbrug vil du modtage en e-mail, hvoraf det fremgår, at der er blevet konstateret misbrug af dit medlemskort og at du vil blive opkrævet et gebyr som følge af misbruget. Hvis misbrug gentages vil du blive bortvist i henhold til pkt. 8.2.

Urban Gym er ikke ansvarlig for nedbrud eller tekniske problemer, herunder, men ikke begrænset til, nedbrud ved indscanning, tekniske fejl i Urban Gyms Mobile App eller din egen smartphone.

3.2    Værdigenstande

Urban Gym anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Vi bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller anden tingsskade, der indtræffer i vores centre. 

3.3    Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Urban Gym. Urban Gym bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder på området. 

3.4    Brug af centre til at udbyde personlig træning, kostvejledning m.v.

Du må ikke udøve privat virksomhed i forbindelse med dit medlemskab, såsom træningsvejledning, personlig træning eller anden selvstændig virksomhed uden Urban Gyms forudgående skriftlige tilladelse. 

3.5    Video- og fotooptagelser

Det er ikke tilladt at benytte Urban Gyms lokaler til optagelse af videoer og/eller billeder med henblik på markedsføring uden en forudgående skriftlig aftale med Urban Gym. 

Det er endvidere ikke tilladt at tage billeder/optage videoer i Urban Gyms omklædningsrum eller at optage eller fotografere andre medlemmer under deres ophold i Urban Gyms lokaler uden deres forudgående tilladelse.

4.    Medlemsskab

Medlemskabet giver adgang til alle Urban Gyms centre i alle døgnets timer. 

Dit medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end dig. Medlemskabet giver dig adgang til at benytte det udstyr som findes i Urban Gym. 

Dit medlemskab er løbende og fortsætter, indtil det opsiges/ophæves i henhold til pkt. 8. 

Det er ikke muligt at stille sit medlemskab i bero/på pause.

5.    Betaling

5.1    Betaling for medlemskab

Medlemskabet af Urban Gym kræver, at du er tilmeldt Betalingsservice/Nets eller betalingskort. 

Den første betaling skal altid betales med det samme. Herefter vil betalingen blive trukket månedligt via Betalingsservice/Nets eller betalingskort. Du vil modtage en bekræftelse pr. e-mail, når vi har registreret oprettelsen. Du vil ved betaling via Betalingsservice/Nets blive opkrævet et administrationsgebyr efter gældende takster for de månedlige betalinger, hvilket fremgår af vores prisside. Der vil blive fremsendt en kopi af månedlig faktura pr. e-mail.

Det er dit ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt Betalingsservice/Nets eller betalingskort. Hvis aftalen ikke er oprettet korrekt, kan Urban Gym opkræve det til enhver tid gældende fakturagebyr, jf. vores prisside. Hvis du får nyt kortnummer, kan du ændre dette ved at logge på din medlemsprofil eller ved at kontakte vores medlemsservice.

5.2    Manglende betaling

Hvis du ikke betaler et skyldigt beløb til tiden, udsender vi en rykkerskrivelse enten pr. e-mail eller sms og opkræver et rykkergebyr efter gældende takster i henhold til renteloven. Dit medlemskab vil blive spærret, indtil vi har modtaget det fulde skyldige beløb. 

Urban Gym forbeholder sig ret til at opkræve det skyldige beløb via advokat eller inkasso firma, samt at rapportere dårligere betalere til Experians RKI-register (tidligere Ribers Kredit Information).

Hvis du ikke har betalt det skyldige beløb senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, kan Urban Gym ophæve medlemskabet uden yderligere varsel i henhold til pkt. 8.2.

6.    Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb af et medlemskab regnet fra den dag, du købte medlemskabet. For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du henvende dig til Urban Gym's medlemsservice inden for 14 dage fra medlemskabets købsdato.

7.    Prisændringer og ændring af medlemsbetingelser

Som medlem af Urban Gym er du altid underlagt den seneste version af disse medlemsbetingelser. 

Urban Gym oplyser om alle prisændringer samt øvrige ændringer af medlemsbetingelserne pr. e-mail samt ved opslag i centrene og på hjemmesiden senest 1 måned før, ændringerne træder i kraft. Hvis du ikke ønsker at fortsætte medlemskabet som følge af ændringerne, kan du opsige medlemskabet i henhold til de almindelige opsigelsesvilkår, jf. pkt. 8.1.

8.    Opsigelse/ophævelse

8.1    Medlemmets opsigelse

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Hvis du fx opsiger dit medlemskab den 15. maj, ophører medlemskabet således den 30. juni.

Du kan opsige dit medlemskab via Urban Gyms hjemmeside. Du kan også opsige medlemskabet ved e-mail til [email protected] med oplysning om for- og efternavn, medlemsnummer/fødselsdag samt en kort begrundelse for, hvorfor opsigelse ønskes. 

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, påhviler det dig at bevise, at du har opsagt medlemskabet. 

8.2    Urban Gyms ophævelse

Du kan blive bortvist som medlem af Urban Gym uden varsel, hvis du ikke overholder vores til enhver tid gældende Urban House Rules og/eller hvis du væsentligt misligholder disse medlemsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, manglende betalinger trods fremsendelse af rykkerskrivelse, doping og gentagne misbrug af QR-koder.

9.    Doping

Urban Gym er medlem af DFHO (Dansk Fitness og Helse Organisation) og som følge deraf også af ADD (Anti Doping Danmark). Du kan som medlem af Urban Gym derfor være forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis det forlanges af en repræsentant for ADD. Hvis du modsætter dig dette, vil det blive betragtet som en positiv test. En positiv test medfører, at Urban Gym kan ophæve dit medlemskab med øjeblikkelig virkning, jf. pkt. 8.2. 

Oplysninger om en eventuel positiv dopingtest vil blive videregivet til DFHO og vil medføre udelukkelse på mindst 2 år fra alle motionscentre, der er tilknyttet DFHO. Læs mere om samarbejdet med DFHO/ADD her.

10.    Behandling af persondata

Urban Gym registrerer oplysninger om de personer, der har indgået en medlemsaftale med Urban Gym. Vi registrerer kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne administrere dit medlemskab. Urban Gym registrerer følgende typer af oplysninger om dig: Kontaktoplysninger og cpr-nummer. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål end opfyldelse af den indgåede medlemsaftale mellem dig og Urban Gym.

Spørgsmål, henvendelser og klager vedrørende Urban Gyms behandling af dine personoplysninger skal ske til Urban Gym, Egegårdsvej 61, 2610 Rødovre eller på [email protected].

Klager over Urban Gyms behandling af dine personoplysninger kan desuden ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

11.    Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb af medlemskab, skal du rette henvendelse til vores medlemsservice på e-mail [email protected]

Du har desuden mulighed for at klage over dit køb hos Urban Gym, ved at indbringe en klage for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, på www.forbrug.dk.

Du kan også vælge at indbringe din klage på EU’s online klageportal (”Onlineplatformen”) på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Onlineplatformen indeholder informationer om dine muligheder for en udenretlig tvistbilæggelse af din klage. Du kan kun anvende Onlineplatformen, hvis du er forbruger bosiddende i et andet EU-land. Hvis du indsender din er klage til EU’s online klageportal, skal du angive vores e-mailadresse [email protected]

12.    Lovvalg og værneting

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. 

Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler. 

13.    Kontaktinformation

Har du spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os på [email protected] eller

Urban Gym
Egegårdsvej 61
2610 Rødovre
Danmark

 

Tillæg til Urban Gyms medlemsbetingelser til brug for medlemskab med bindingsperiode

§ 1 Generelt 

Nærværende tillægsvilkår er gældende for medlemskaber i Urban Gym, der er oprettet med en bindingsperiode. Tillægsvilkårene er gældende fra tidspunktet for oprettelsen af medlemskabet og frem til udgangen af den måned, hvor bindingsperioden ophører og gælder ved siden af Urban Gyms almindelige medlemsbetingelser, dog således at tillægsvilkårene har forrang. Efter udløbet af bindingsperioden er det alene Urban Gyms almindelige medlemsbetingelser, herunder § 8 "Opsigelse/Ophævelse" der gælder.

§ 2 Ændring af medlemskab

Du har ikke mulighed for at ændre dit medlemskab til et andet medlemskab i Urban Gym i bindingsperioden. Det er altså ikke muligt at skifte til medlemskabet uden binding inden for bindingsperioden.

§ 3 Opsigelse

Du kan ikke opsige dit medlemskab i Urban Gym inden for bindingsperioden. Du kan dermed tidligst opsige dit medlemskab til ophør ved udgangen af den måned, hvor bindingsperioden udløber.

Herefter kan du opsige dit medlemskab i Urban Gym med det gældende opsigelsesvarsel i overensstemmelse med Urban Gyms almindelige medlemsbetingelser.

Urban Gym forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned.